Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
LIDER GOSPODARNO?CI A SPRAWA ZUS, czyli kto kogo robi w balona
Napisane przez cogito dnia czerwiec 14 2011 07:05:22
LIDER GOSPODARNO?CI A SPRAWA ZUS, czyli kto kogo robi w balonaOstatnimi dniami obieg?a nasz? gmin? radosna nowina (nawet go??bie na wszystkich dachach miasta i okolicznych wsi o tym grucha?y), nasza gmina kochana zosta?a ukoronowana laurem gminy gospodarnej. Ka?dy obywatel, wchodz?c po mrokach nocy w nowy dzie?, móg? z rado?ci? stwierdzi?, ?e chyba nie jest tak najgorzej. Je?eli ci z miasta Warszawy taki tytu?, certyfikat, pucharek to chwa?a naszym opiekunom i dobroczy?com.
Do czasu, bowiem za chwil? dowiaduje si? (to ci defety?ci rozsiewaj? te okropne plotki), ?e jakoby nasza gmina kochana zsuwa si? po równi pochy?ej na finansowe dno, tu d?ugi, tam zag?szczanie, niesp?acone kredyty, brak na to, brak na tamto. To jak z tymi tytu?ami jest. Nie jest rol? redakcji rozstrzyga? na jakich zasadach przyznawane s? podobne tytu?y. My nie mieszkamy w Warszawie, my mieszkamy tu i teraz i dobrze widzimy jak jest. Na dowód chcemy przytoczy? tre?? pism, które s? odpowiedzi? burmistrza na wcze?niejsze zapytania dotycz?ce finansów gminy. Jeden z obywateli naszego miasteczka, chc?c wyja?ni? plotki kr???ce po Reczu (znów ci defety?ci), skierowa? zapytania dotycz?ce zad?u?enia gminnych placówek o?wiatowych. Przekazujemy tre?? odpowiedzi: zobacz skan
W zwi?zku z Pani pismem z dnia 24.05.2011r. w sprawie udzielenia informacji na temat zobowi?za? finansowych Szko?y Podstawowej w Reczu wobec ZUS, zgodnie z ustaw? z dnia 6 czerwca 2001r o dost?pno?ci di informacji publicznej (Dz. U z 2011r. nr 112, poz. 1198 z pó?niejszymi zmianami) odpowiadam:
Szko?a Podstawowa w Reczu na dzie? 31 grudnia 2010r. posiada?a zad?u?enia wobec ZUS z tytu?u nieop?aconych sk?adek w kwocie 172 443, 91 z?. Powy?sze zobowi?zanie by?o regulowane w miar? posiadanych ?rodków.
Odpowiadaj?c na kolejne pytanie informuj?, i? d?ug wobec ZUS na dzie? przed?o?enia przez Pani? pisma wynosi 349 949, 54 z?.

Nasuwa si? pytanie. W jaki sposób zad?u?enie tak wzros?o, je?eli by?o regulowane? To jest tylko jedna szko?a. A? strach pomy?le? jak wygl?da sprawa sk?adek we wszystkich jednostkach bud?etowych naszej gminy. Nie, chyba nie wygl?da tak ?le – to ta wredna opozycja rozsiewa plotki, przecie? jeste?my liderem gospodarno?ci. To pewnie jakie? niedopatrzenie ze strony dyrekcji szko?y i zostanie szybko wyja?nione i uregulowane. Sk?d taki pogl?d? Z do?wiadczenia. Nasz dobrodziej bardzo nie lubi, by jakakolwiek odpowiedzialno?? sp?ywa?a na jego osob?. W drugim pi?mie, do naszej dociekliwej obywatelki, wskazuje kto jest odpowiedzialny z d?ugi wobec ZUS. Przytoczymy tylko fragment:
Na pytanie 2 i 4 „czy powy?sze zobowi?zania Szko?y Podstawowej w Reczu i Gimnazjum w Reczu zosta?y uregulowane, je?eli tak to w jakiej kwocie i kiedy” nie udziel? Pani informacji, poniewa? zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych, bud?et JST (Jednostki Samorz?du Terytorialnego – dopisek redakcji), realizuj? jednostki bud?etowe – takimi jednostkami s? Szko?a Podstawowa i Gimnazjum, które gospodark? finansow? prowadz? na podstawie planów finansowych, a na swoj? dzia?alno?? otrzymuj? dotacj? z bud?etu Gminy. Art. 53 uofp mówi, ?e kierownik jednostki jest odpowiedzialny z gospodark? finansow? jednostki.”
Kto tu kogo robi w balona? Nie nam to rozstrzyga?. My zadamy jeszcze dwa pytania.
Szanowny Panie Burmistrzu!
Je?eli wszystkie jednostki o?wiatowe nasze gminy zalegaj? w ZUS, a ich kierownicy s? odpowiedzialni za finanse, to dlaczego ich Pan nie wyrzuca z pracy? Je?eli nie potrafi? zarz?dza? nale?y ich wymieni?. Dlaczego maj? psu? dobre imi? naszej gminy „Lidera gospodarno?ci”.
A mo?e to nie jest wina kierowników (czy?by wszyscy byli do bani?)? Je?eli tak, to mo?e zarz?dzaj?cy nie p?ac?, bowiem Gmina nie przekazuje nale?nych im ?rodków? Ale to wydaje si? nieprawdopodobne (znów defetyzm), lider gospodarno?ci tak nie post?puje.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??