Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Kto pierwszy zaci?nie pasa, a kto nigdy?
Napisane przez Chandler dnia maj 31 2011 14:35:56
Kto pierwszy zaci?nie pasa, a kto nigdy?Co z t? szko??? Móg?by zapyta? znany redaktor jednego z programów telewizyjnych. O co chodzi?
W artykule „Pieni?dze nie ?mierdz?”, który ukaza? si? w naszym biuletynie 30 grudnia 2010 roku poinformowali?my czytelników, ?e ju? na drugiej sesji tej kadencji radni uraczyli burmistrza i siebie samych znacznymi podwy?kami uposa?e? i diet. Pisali?my: „Razem oko?o 41 tys. rocznie samych podwy?ek (dla burmistrza, przewodnicz?cego rady i jego zast?pcy). Zadajemy zatem kolejne pytanie: sk?d na to pieni?dze? Mo?e trzeba b?dzie zaoszcz?dzi? np. ??cz?c klasy w szko?ach? Bo ju? zaj?cia pozalekcyjne dawno zlikwidowano. A mo?e podwy?ka podatków? Co? trzeba wymy?li?, bo przecie? ci trzej panowie (burmistrz, przewodnicz?cy rady i jego zast?pca) warci s? tych podwy?ek, chocia? to oni ponosz? g?ówn? odpowiedzialno?? za stan finansów.”
Teraz ju? wiemy, kto sfinansuje te podwy?ki: g?ównie dzieci i nauczyciele.
Ostatnimi czasy nasze w?adze borykaj? si? z wielkimi problemami finansowymi. Nietrafione, przep?acone inwestycje, nonszalancja w wydawaniu gminnych (naszych) pieni?dzy doprowadzi?y nasz? gmin? na skraj bankructwa. Brak pieni?dzy na podstawowe wydatki, kredyty sp?acane kolejnymi kredytami, rozgrzebane, niedoko?czone inwestycje (szatnia na „Orliku”) – to smutna rzeczywisto??.
W takiej sytuacji pozostaje jedno – mocno zacisn?? pasa i czeka? na lepsze czasy (przecie? obecny burmistrz tak wiele obiecywa? podczas kampanii wyborczej, wizja bogatej nowoczesnej gminy by?a w zasi?gu r?ki, wystarczy?o tylko postawi? krzy?yk w odpowiednim miejscu – i postawili?my. Oj, postawili?my!). Nasze w?adze zacz??y wi?c t?go pasa zaciska?, tyle ?e nie swojego. Oszcz?dno?ci dotycz? tylko niektórych. Na pierwszy rzut posz?y szko?y. Postanowiono ograniczy? ilo?? klas (tak zwane zag?szczanie - kto zgadnie w jakich czasach by?o to popularne?). Redukcja dotyczy? b?dzie klas szko?y podstawowej i gimnazjum w naszym mie?cie. Trzydziestoosobowe grupy to dla naszego w?odarza ?aden problem. W pi?mie skierowanym do Rady Rodziców przy szkole podstawowej, wskazuje si? nawet na zalety takiego posuni?cia. Zdaniem gminnych urz?dników tak du?e klasy sprawi?, ?e dzieci b?d? mia?y wi?cej kolegów i kole?anek, co bardziej je zintegruje. Genialne i proste. ?e te? nikt do tej pory nie wpad? na tak prosty pomys? uszcz??liwienia dzieci. Nasza propozycja: zwi?kszy? klasy do 50 i wi?cej osób, a b?dziemy jedn? wielk? rodzin? i jakie dzieci szcz??liwe b?d?!
Szko?y zosta?y pozbawione ?rodków na organizacje zaj?? pozalekcyjnych, wszelkich imprez, konkursów. Tendencja jest obecnie taka: chcecie - organizujcie, ale na w?asny koszt. Nauczyciele co prawda mog? prowadzi? zaj?cia pozalekcyjne, ale musz? to robi? bezp?atnie. I powstaje pytanie. Czy ktokolwiek z naszych rz?dz?cych pracuje za darmo? A mo?e w ramach akcji spo?ecznej pracownicy naszej administracji poprowadz? jakie? ciekawe kó?ka zainteresowa? (pono? s? w?ród nich nauczyciele).
Wszystko to mo?na by zrozumie?, gdyby oszcz?dno?ci te dotyczy?y wszystkich. Kiedy w szko?ach robi si? reorganizacj? (zagadka za 10 punktów. Dlaczego nie dotyczy to szko?y w Lubieniowie?), w gminie tworzy si? nowe etaty. Czy potrzebna jest w naszym mie?cie Stra? Miejska, czy stanowisko koordynatora do spraw sportu jest niezb?dne (dot?d kluby radzi?y sobie w sposób zadowalaj?cy), czy ilo?? pracowników administracji jest adekwatna do za?atwianych spraw?
I na koniec nale?y powiedzie? tak?e s?ów kilka o wynagrodzeniach naszych „dobroczy?ców”. Czy daj?c sobie podwy?ki w grudniu nie znali sytuacji finansowej gminy? Kiedy w szko?ach i innych placówkach robi si? tak powa?ne ci?cia, pensje i diety naszych wybra?ców równie? powinny zosta? zredukowane, tak chyba by?oby sprawiedliwie. Wnioskujemy wi?c, by radni, na najbli?szej sesji wnie?li projekt uchwa?y o ustaleniu nowych, ni?szych diet dla siebie oraz nowego, ni?szego wynagrodzenia dla burmistrza. Zacznijmy oszcz?dza? od siebie.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??