Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Powitanie
"Biuletyn Informacyjny" - pismo wydawane przez organ samorz?dowy z za?o?enia powinno opisywa? wszystkie wydarzenia dziej?ce si? w Reczu i okolicach, sukcesy ale tak?e pora?ki, rzeczy weso?e ale i smutne. Z za?o?enia. Niestety tak nie jest. Pismo, cho? wydawane na koszt podatnika zajmuje si? tylko i wy??cznie opisywaniem dokona? Pana Burmistrza i to tylko takich, o których Pan Burmistrz chce, by spo?ecze?stwo si? dowiedzia?o. Rzeczy niewygodne s? ukrywane, zamiatane pod dywan. I to si? musi zmieni?. Nie sta? nas na papier kredowy, nie sta? na druk kolorowy co nie znaczy, ?e musimy milcze?. Korzystaj?c z Niezale?nego Portalu Internetowego postanowili?my wydawa? "Niezale?ny Biuletyn Informacyjny". Kto? pomy?li, ?e z za?o?enia skupimy si? na krytyce obecnej w?adzy, ale tak nie b?dzie. Chcemy opisywa? ?ycie naszej gminy takie jakie jest, bez propagandowego retuszu. Chcemy pisa? o sukcesach jak i pora?kach, pisa? o wszystkim co dzieje si? w naszej okolicy. B?dziemy chwali? i ostro krytykowa?, a nadziej? mamy, ?e nasza w?adza si? nie pogniewa, kiedy wytkniemy to i owo, bowiem jak pisa? klasyk "Prawdziwa cnota krytyk si? nie boi".
Zarzuty Prokuratury Apelacyjnej
Napisane przez dakko dnia listopad 17 2014 10:32:05
Art. 54. 1. Konstytucji RP
Ka?demu zapewnia si? wolno?? wyra?ania swoich pogl?dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Skorzystam wi?c z tego prawa


Czytaj więcej
Wybory 2014
Napisane przez cogito dnia październik 26 2014 19:47:09
Wybory 2014Przedruk z materia?ów wyborczych Komitetu Wyborców Wies?awa ?o?skiego "Gmina Od Nowa"

Rozmowa z kandydatem na Burmistrza Recza
WIES?AW ?O?SKI – kandydat ?wiadomy odpowiedzialno?ci.

Mam przyjemno?? przeprowadzi? wywiad z kandydatem na burmistrza Recza Wies?awem ?o?skim

Kim jest Wies?aw ?o?ski?

W?: Urodzi?em i mieszkam w Reczu, z którym zwi?zane jest moje dotychczasowe ?ycie. Mam 53 lata. Ju? kiedy by?em uczniem podstawówki nauczy?em si? pracy spo?ecznej, pracy z lud?mi, a co jest dla mnie najcenniejsze dobrego porozumiewania si? z innymi. Pierwsi moi nauczyciele przekazali mi wszystko to, co wykorzystuj? z powodzeniem do dnia dzisiejszego w pracy zawodowej i ?yciu osobistym. Przez ca?e swoje ?ycie wzorowa?em si? na postawie moich rodziców, którzy we wczesnych latach budowali histori? naszego miasteczka i Gminy, czego by?em oczywi?cie ?wiadkiem.
Czytaj więcej
Kto mówi prawd? i kto p?aci?
Napisane przez cogito dnia maj 08 2013 12:09:13
Kto mówi prawd? i kto p?aci?Poni?szy tekst dotyczy procesu mi?dzy by?ym dyrektorem Miejsko Gminnego O?rodka Kultury, a burmistrzem Recza i ma na celu sprostowanie k?amliwych informacji dotycz?cych bezprawnego zwolnienie pana Wies?aw ?o?skiego. Pan burmistrz oficjalnie stwierdza, ?e pieni?dze jakie mia? otrzyma? zwolniony dyrektor s? odpraw? a nie odszkodowaniem. W celu wyja?nienia Pan ?o?ski zwróci? si? do nas o sprostowanie nieprawdziwych informacji udzielonych przez burmistrza "G?osowi Szczeci?skiemu" oraz o?wiadczenia burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej (burmistrz uparcie twierdzi, ?e jest to odprawa). Chc?c wyja?ni? spraw? do ko?ca, zamieszczamy poni?ej fragment pisemnego uzasadnienia wyroku s?du, a tak?e skan artyku?u (za zgod? redakcji) G?osu Szczeci?skiego.

Fragment uzasadnienia (wyró?nienia pochodz? od redakcji) Pozwanym jest burmistrz Recza, powodem pan Wies?aw ?o?ski.

Zwa?ywszy na powy?sze, na mocy art. 386 § l k.p.c.. S?d Odwo?awczy zmieni? zaskar?ony wyrok i zas?dzi? od pozwanego na rzecz powoda kwot? 9.922,77 z?, oddalaj?c powództwo w pozosta?ym zakresie. Kwot? nale?nego powodowi odszkodowania S?d wyliczy? w oparciu o art. 471 k.p. - stosownie do którego odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p., przys?uguje w wysoko?ci wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesi?cy, nie ni?szej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
W punkcie II sentencji wyroku Sad oddali? apelacj? w pozosta?ym zakresie, uznaj?c ?e jest ona nieuzasadniona w zakresie, w jakim pozwany kwestionowa? ustalenia i rozwa?ania S?du I instancji co do niezgodnego z prawem rozwi?zania z powodem stosunku pracy.
O kosztach post?powania apelacyjnego (pkt. III sentencji wyroku) orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., przyjmuj?c, ?e powód wygra? co do zasady. S?d Odwo?awczy cz??ciowo podzieli? zarzuty apelacyjne jedynie w zakresie niecelowo?ci przywrócenia powoda do pracy (uznaj?c niezasadno?? tego wypowiedzenia) i zmieniaj?c zaskar?ony wyrok w cz??ci dotycz?cej zado??uczynieniu za niezgodne z prawem rozwi?zanie z nim umowy o prac? i oddali? apelacj? w pozosta?ym zakresie. Z powy?szych wzgl?dów s?d uzna?, ?e powód wygra? niniejsz? spraw? i zas?dzi? koszty zast?pstwa procesowego w wysoko?ci wynikaj?cej z § 11 ust l pkt. l rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci z 28 wrze?nia 2002 r. w sprawie op?at za czynno?ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa?stwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radc? prawnego ustanowionego z urz?du (Dz. U. Nr 163, póz. 1349 ze zm.).

Kliknij tu, by przeczyta? artyku? zamieszczony w "G?osie Szczeci?skim".

Mieszka?com kolejny raz pozostaje zada? pytanie: Kto mówi prawd? i kto znów p?aci za pochopne decyzje burmistrza? Jak d?ugo b?dziemy jeszcze ponosi? wysokie koszty niefrasobliwej polityki kadrowej naszego W?odarza.
Absolutnie, panie burmistrzu, absolutorium, czyli...
Napisane przez cogito dnia lipiec 13 2012 17:41:49
...8 szabel burmistrza.
"Analizuj?c znaczenie s?owa "absolutorium" zgodnie z definicj? przytoczon? przez autorów "Wielkiego s?ownika wyrazów obcych i trudnych" nale?a?oby uzna?, i? jest to przyj?cie przez organ ustawodawczy sprawozdania organu wykonawczego, które dotyczy dzia?alno?ci g?ównie finansowej za okres minionego roku. ?aci?skie podstawy znaczenia s?owa „absolutorium” oznacza?y zwalnia?, rozwi?zywa?. Potwierdza to równie? interpretacja znaczenia s?owa absolutorium zaprezentowana przez W?adys?awa Kopali?skiego: "absolutorium - zatwierdzenie sprawozdania z dzia?alno?ci finansowej, uznanie jej za prawid?ow?. Encyklopedy?ci poszli dalej w analizie znaczenia s?owa "absolutorium" i uznali, i? jest to akt organu naczelnego uznaj?cy na podstawie sprawozdania dzia?alno?? finansow? organu wykonawczego za prawid?ow?.
Reasumuj?c poszczególne definicje nale?a?oby zwróci? uwag? na fakt, i? udzielenie absolutorium w?adzy wykonawczej, to nic innego jak zgoda na przed?o?ony radzie i przeanalizowany przez w?adz? stanowi?c? w gminie aspekt merytoryczny i finansowy sprawowania w?adzy pod wzgl?dem dysponowania mieniem i ?rodkami finansowymi gminy. Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyra?a akceptacj? dzia?alno?ci finansowej oraz uznanie jej za prawid?ow? i nie budz?c? zastrze?e?." (?ród?o - internet)

Bior?c powy?sze pod uwag? stwierdzi? nale?y, ?e dzia?alno?? finansowa, dysponowanie mieniem przez w?adz? wykonawcz? gminy Recz, czyli burmistrz w oczach o?miorga radnych Rady Miejskiej jest prawid?owa i nie budzi zastrze?e?. Przedstawiamy list? radnych, którzy tak uznali i g?osowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi za rok 2011.
Czytaj więcej
Co z t? szko???
Napisane przez cogito dnia luty 07 2012 17:26:47
NewsyCo z t? szko??? Pisali?my jaki? czas temu o z?ej sytuacji w gminnych placówkach o?wiatowych, licz?c na popraw?. Ju? wtedy by?o ?le. Ale jak si? okazuje nasza wyobra?nia nie si?ga?a tak daleko. Nikt nie przypuszcza?, ?e wtedy to by?y dobre czasy i ?e mo?e by? jeszcze gorzej (i to jak!!!).
Czytaj więcej
88,2%
Napisane przez cogito dnia styczeń 03 2012 16:44:07
88,2%I znów pokazuj? nas w telewizji. W ubieg?ym tygodniu stra?acy, wczoraj ogromne zad?u?enie.

Czy gminom z naszego regionu grozi bankructwo? Ca?kiem mo?liwe, bo zad?u?enie niektórych z nich dochodzi do 100 proc. Na razie ratuj? si? jak mog? i daj? pod zastaw co maj? - gminne mienie - urz?dy, obiekty sportowe czy mieszkania.
Recz - zad?u?enie si?ga prawie 90 proc. bud?etu gminy. Tydzie? temu gmina zalega?a stra?akom z wyp?atami i pieni?dzmi na paliwo. W bakach wozów ga?niczych wida? by?o dno. Gmina winna jest pieni?dze równie? nauczycielom za urlopy.
Zad?u?enie gminy stale ro?nie. Nie ma pieni?dzy na inwestycje- lub sp?at? ju? zaci?gni?tych kredytów. Dlatego pod zastaw id? gminne obiekty. Miedzy innymi hala sportowa czy mieszkania socjalne.
Krajowa Izba Obrachunkowa poda?a, ?e zad?u?enie woj. zachodniopomorskiego na koniec wakacji 2011 roku wynios?o 24 proc., najbardziej zad?u?one gminy to Lipiany - 94,2 proc. Pe?czyce - 90,4 proc. Recz – 88,2 proc.
W sytuacji podbramkowej, gdy gminie grozi bankructwo mo?e do akcji wkroczy? wojewoda, który ma jedno wyj?cie, zawiesi? w?adze gminy. Wtedy za finanse i polityk? odpowiada jednoosobowo - powo?any przez premiera komisarz.
TVP SZCZECIN

Czytaj więcej
Dzie? Edukacji Narodowej w Reczu
Napisane przez dakko dnia październik 15 2011 13:19:41
Dzie? Edukacji Narodowej w ReczuOd lat obchodzimy ró?nego rodzaju ?wi?ta tak zwane resortowe. ?wi?tuj? górnicy, stoczniowcy, policjanci, ?o?nierze, pocztowcy, samorz?dowcy (27 maja)... mo?na by d?ugo wymienia?. 14 pa?dziernika w Dniu Edukacji Narodowej swi?tuj? te? nauczyciele. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Z okazji tego ?wi?ta minister edukacji, kuratorzy, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkó? przyznaj? wyró?niaj?cym si? w pracy nauczycielom nagrody. I w tym równie? nie ma nic nadzwyczajnego.
Czytaj więcej
I Korytowska Noc Poetów
Napisane przez cogito dnia sierpień 13 2011 15:45:26
I Korytowska Noc PoetówW dniach 26-27.08.2011 roku w ruinach zamku w Korytowie odb?dzie si? I Korytowska Noc Poetów. Jest to otwarte spotkanie wszystkich,którzy kochaj? mow? wi?zan?, którzy tworz?, którzy chc? zaprezentowa? swoj? twórczo??. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.
Koleje sukcesy Majki
Napisane przez dakko dnia lipiec 19 2011 08:57:45
Koleje sukcesy MajkiSukcesów Majki ci?g dalszy!
Pamietamy sukcesy zawodniczki z zesz?ego sezonu lecz i w tym nasza m?oda wio?larka nie zwalnia tempa. Wr?cz przeciwnie -podwy?sza jeszcze poprzeczk?.
Maja Cylwik - mieszkanka Recza, broni?ca barw Szko?y Mistrzostwa Sportowego i Klubu "Atena" Wa?cz, a tak?e reprezantantka Polski w wio?larstwie...
Czytaj więcej
Gmina Recz stan??a na kraw?dzi bankructwa
Napisane przez cogito dnia lipiec 07 2011 12:14:13
Gmina Recz stan??a na kraw?dzi bankructwaPrzedruk z Gazety Wyborczej

Komornik zajmuje konta, pensje wyp?acane z opó?nieniem, s? zaleg?o?ci wobec ZUS i przekroczony dopuszczalny poziom zad?u?enia. Gmina w sercu województwa rozpaczliwie szuka gotówki. Burmistrz Romanowski chce si? ratowa? kredytem albo wypuszczeniem obligacji
- Nie chc? wojny, ale je?li nie otrzymamy pieni?dzy, burmistrz b?dzie j? mia? - mówi Wojciech Maciejewski, którego firma wykona?a kanalizacj? w dwóch wsiach gminy Recz.
Czytaj więcej
MAJA DO BOJU
Napisane przez cogito dnia czerwiec 25 2011 16:14:06
MAJA DO BOJU
Co ma wspólnego jezioro „Gop?o” z naszym miasteczkiem? Ano ma! W?a?nie w tych dniach, to jest 24-26 czerwca Maja Cylwik m?oda mieszkanka Recza , od nieca?ych dwóch lat zawodniczka Szko?y Mistrzostwa Sportowego-Klub Wio?larski „Atena” Wa?cz b?dzie reprezentowa?a nasz kraj, w organizowanych pierwszy raz w Polsce, Mistrzostwach Europy juniorów w wio?larstwie. Jak tego dokona?a? Ci??ka i ?mudna praca. Najpierw z?oto (nie wspominamy o poprzednich sukcesach m?odej zawodniczki – a by?o ich sporo) w trzech tegorocznych regatach kwalifikacyjnych: Warszewie, Bydgoszczy i Kruszwicy, nast?pnie zaszczyt powo?ania do kadry narodowej. Na torze regatowym na Gople rywalizowa? b?d? zawodnicy z ok. 35 pa?stw. Maja pop?ynie w czwórce pojedynczej. Konkurencja ogromna, ale wierzymy, ?e nasze dziewczyny ?wietnie sobie poradz?. ?yczymy sukcesu i „co by wody w jeziorze nie zabrak?o”.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??